Komunikačný mix

Súbor médií a komunikačných kanálov, ktorými firmy, značky, produkty a služby prezentujú informácie smerom k svojim súčasným alebo potenciálnym zákazníkom. Komunikačný mix je súčasťou (podmnožinou) marketingového mixu 4P (product, price, place, promotion), konkrétne propagácie (promotion).

Zdroj: seoprakticky.cz