loga EU_IROP_MPRV SR_spolu-30

Informácia o realizácii projektu – Teapot – Tvorba počítačových hier

Teapot, s. r. o. má schválený projekt s názvom „Tvorba počítačových hier“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP): Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť dňa 10.03.2020 a schválená výška príspevku je 199 999,08 EUR.
Začatie realizácie projektu: 9.2020 – ukončenie realizácie projektu: 7.2021. Hlavným cieľom projektu je stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v sektore kultúrneho priemyslu prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia realizáciou hlavných aktivít, pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom obstarania služieb a marketingových aktivít. Projekt zahŕňa tieto aktivity: – Aktivita 1: Obstaranie dodávateľa na zabezpečenie služiebnevyhnutných pre inovácie – Aktivita 2: Podpora marketingových aktivít

Teapot s.r.o.

IČO 50349686

DIČ 2120298290

IČ DPH SK2120298290
podľa §4

Sídlo Teapot s.r.o.
Pri Zvonici 4140/29 903 01 Bratislava – mestská časť Ružinov