logo _ partnery

Informácia o realizácii projektu – Teapot – Tvorba počítačových hier

Teapot, s.r.o. má schválený projekt s názvom „Tvorba počítačových hier“, na ktorý získala podporu zo
zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho
operačného programu (IROP):
Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5
Prioritná os: 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Špecifický cieľ: 3.1 Stimulovanie podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest
v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj
kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť dňa 10.03.2020
a schválená výška príspevku je 199 999,08 EUR.
Začatie realizácie projektu: 1.2021 – ukončenie realizácie projektu: 11.2021.
Hlavným cieľom projektu je stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných
miest v sektore kultúrneho priemyslu prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia realizáciou
hlavných aktivít, pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. Tieto ciele budú
dosiahnuté prostredníctvom obstarania technického vybavenia a marketingových aktivít.
Projekt zahŕňa tieto aktivity:
– Aktivita 1: Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie

Teapot s.r.o.

IČO 50349686

DIČ 2120298290

IČ DPH SK2120298290
podľa §4

Sídlo Teapot s.r.o.
Pri Zvonici 4140/29 903 01 Bratislava – mestská časť Ružinov